Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ar-Ge Merkezleri

Ar-Ge Merkezlerinin amacı Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini sağlar.

DETAYLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Tasarım Merkezleri

Tasarım Merkezleri, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefler!

DETAYLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Rekabet Öncesi İşbirliği Desteği

Rekabet Öncesi İşbirliği projelerin hedefi; verimliliği arttıracak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlayacak ürün / hizmetlerin yatay ya da dikey sektör işbirlikleri ile yerli olarak geliştirilmesini hedefler!

DETAYLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Teknolojik Ürün Yatırım Desteği (Teknoyatırım)

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin seri üretimi ve ticarileşmesi noktasında ihtiyaç duyulan Makine – Teçhizat,  Kredi Faizi gibi giderlerin desteklenmesini amaçlar!

DETAYLAR
Ticaret Bakanlığı | Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destekleri

Döviz Kazandırıcı Hizmet Faaliyetinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ; bilişim, sağlık, eğitim ve film şirketlerinin ihracat potansiyellerini ve dünyadaki pazar paylarını genişletmelerine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini arttırmalarına destek olmayı hedefler!

DETAYLAR
Ticaret Bakanlığı | Tasarım Destekleri

Ticaret Bakanlığı’nın Tasarım odaklı kurum kuruluşları desteklediği bu programın amacı; tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, Tasarım şirket/ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamalarının desteklenmesi, yurt dışında birim açılması ve tasarım ve ürün geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi olarak öne çıkmaktadır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1501 Sanayi AR-GE Projelerini Destekleme Programı

1501 Programı, TÜBİTAK’ın hibe desteği sağladığı en eski ve en popüler programlardan biri olup program açıldığı 1995 yılından bu yana teknoloji geliştiren kurumlara destek vermektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK’ın 2012 yılında destek vermeye başlayan, çeşitli öncelikli alanlarda çağrı çıkarak proje konu ve kapsamını duyurarak proje başvurusu alan Ar-Ge destek programıdır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Bu programda, teknogirişim sermaye desteğiyle nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve bu girişimcilerden uluslararası rekabet gücü ve teknoloji düzeyi yüksek firmalar oluşturur.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB |1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 Programı 2007 yılında destek sunmaya başlamış olup uluslararası pek çok platformda geçerliliği tanınan tek programdır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

1507 Programı, açıldığı 2007 yılından beri sağladığı olanaklar ile KOBİ’lerin en sık başvurduğu destek mekanizmalarından biri olmuştur ve gün geçtikçe KOBİ’ler arasında daha da popülerleşmektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK – ARDEB | 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

DETAYLAR
TÜBİTAK – ARDEB | 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

1001 Programı, özellikle üniversiteler tarafından temel araştırmaya yönelik projeleri desteklemek üzere tercih edilmekte fakat temel araştırma yapan, bilgi üretimine yönelik proje geliştiren tüm özel kuruluşlar da başvurabilmektedir.

DETAYLAR
TÜBİTAK – TEYDEB | Yenilik Destek Programı

TÜBİTAK’ın 01.01.2018 tarihinde yayınladığı Sanayi Destekleri (SADE) ve Arayüz Destekleri (AYDE) olarak iki bileşenden oluşan programdır.

DETAYLAR

KOSGEB – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar)

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması sebebiyle Teknolojik Ürünlere yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

DETAYLAR

KOSGEB – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım)

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

DETAYLAR
Avrupa Komisyonu – Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020), Avrupa Komisyonu tarafından ortalama 7 yıl süreli olarak kurgulanan, çerçeve fon programlarının 8.sidir.

DETAYLAR
Avrupa Komisyonu – Horizon 2020 | KOBİ Aracı (SME Instrument)

KOBİ Aracı (SME Instruments), Ar-Ge faaliyetlerinin stratejik önemi ve KOBİ’lerin gelişimine sağlayacağı katkı göz önüne alınıyor.

DETAYLAR

NoviCor Ekibinin Size Ulaşmasını Sağlayın!

Destekler hakkında çok daha kapsamlı bilgi için lütfen formu eksiksiz doldurun.